Ufacie nam! 4,9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | Wpisz kod: ZAZIELENIAMY5 po 5% zniżki od 250 zł

Regulamin

Postanowienia ogólne

Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zamówień w sklepie internetowym Mała Szklarnia (zwanym dalej Sklepem) działającym pod adresem elektronicznym www.malaszklarnia.pl

Właścicielem Sklepu jest Mała Szklarnia sp. z o.o., ul. Bukowskiego 172, 52-418 Wrocław, NIP: 8943188323,
adres e-mail: sklep@malaszklarnia.pl

Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

Zamówienia

Zamówienia w Sklepie należy składać za pośrednictwem Sklepu.
Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
W trakcie składania zamówienia wykorzystać można jeden kod rabatowy poprzez wpisanie go we wskazane pole na karcie koszyka. Kody rabatowe nie łączą się.

Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: Cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób Dostawy.

Składając zamówienie Klient wskazuje:

  1. swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia,
  2. zamawiany towar
  3. adres pocztowy, na jaki ma być dostarczony zamówiony towar

Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 24 godzin.

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zapłaty.

Realizacja Zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest T-Pay (Krajowy Integrator Płatności S.A.)

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 stanowi prawnie wiążącą Umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem.

Przesyłki wysyłane są maksymalnie od 1 do 9 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Klient informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w terminie 30 dni roboczych od chwili zaksięgowania środków lub w momencie skompletowania zamówionych produktów. Jednakże Klient będzie o tym powiadomiony mailową.

Zdjęcie towaru/produktu ma wyłącznie charakter poglądowy. Towar wysłany może nieznacznie różnić się od zdjęcia wstawionego na stronie danego produktu.

Podane wymiary produktów mogą różnić się o 15%. 

Płatności

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest T-Pay (Krajowy Integrator Płatności S.A.).

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Wysyłka towaru

Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub przewozowych.

W przypadku płatności przelewem termin na dostarczenie Towaru liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

Wysyłka towaru jest od poniedziałku do piątku.

W okresie zimowym obowiązuje wysyłka zimowa, produkty dodatkowo są zabezpieczone przed niskimi temperaturami warstwą termoizolacyjną, dodatkowo do wnętrza paczki dodany jest wkład ogrzewający – jednorazowy, wysyłka może zostać wstrzymana ze względu na znaczne ujemne temperatury (poniżej 0 stopni Celsjusza). Wysyłka zostanie wznowiona w momencie ocieplenia się pogody.

Rezygnacja z odbioru paczki, bez poinformowania sklepu o przyczynie, wiąże się rezygnacją z zamówienia bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

Brak odbioru przez Klienta złożonego zamówienia z formą przesyłki odbiór osobisty w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o gotowości zamówienia do odbioru, wiąże się z rezygnacją z zamówienia bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany firmy kurierskiej na inną niż klient zadeklarował jako pierwszy wybór, jeśli opłata za kuriera jest niższa niż klient zadeklarował to różnica zostanie zwrócona na konto lub inną metodą. W przypadku wyższej opłaty klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami. 

Jeżeli sklep podczas pakowania zamówienia stwierdzi, że jedna przesyłka jest nie wystarczająca i wysyłka w jednym opakowaniu nie jest bezpieczna dla produktów, może wysłać w większej ilości paczek i obciążyć kolejną wysyłką klienta, jednak klient zostanie o tym fakcie poinformowany. 

Zwroty i Reklamacje

W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@malaszklarnia.pl wraz z opisem reklamowanego Towaru i jego niezgodności z Umową.

Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni roboczych.

W przypadku uwzględnienia reklamacji, sklep zaproponuje obniżenia ceny na zakupiony towar, rabat kwotowy na kolejne zakupy lub zwrot towaru. Koszty Dostawy od klienta do sklepu ponosi Sklep.

Do rozpatrywania reklamacji potrzebny jest protokół sporządzony przez pracownika firmy kurierskiej w momencie odbioru paczki. 

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru Towaru o ile Towar nie nosi śladów użycia, uszkodzenia lub zaniedbania. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy żywych roślin.

Klient informuję o odstąpieniu od umowy stosownym oświadczeniem na adres siedziby sklepu lub na adres mailowy.

Klient zwraca Towar do Sklepu internetowego w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Klient odsyła Towar będący przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i własną odpowiedzialność.

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep internetowy sprawdzi stan przekazanego Towaru.

W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

Ochrona prywatności

Administratorem danych osobowych Klienta jest Mała Szklarnia sp. z o.o., ul. Bukowskiego 172, 52-418 Wrocław, NIP: 8943188323.

Dane osobowe podane przez Klienta w formularzu przetwarzane są w celach realizacji Umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie realizacji i wysyłki towaru wskazanym w formularzu Zamówienia.

Podanie Danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, mimo to niezbędny do realizacji Umowy sprzedaży.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres e-mail, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.

Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: sklep@malaszklarnia.pl.

Własność intelektualna

Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę, ich opisy i zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.

Klient przekazując Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie internetowym Mała Szklarnia, oświadcza, iż ma do niego wszelkie prawa autorskie i automatycznie wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu Sklepu na portalach społecznościowych.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu internetowego www.malaszklarnia.pl

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.

Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.

W przypadku nie dokonania wypowiedzenia Umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.